December 20, 10 AM: PhD defense


Academy building

(voor Nederlands, zie hieronder)

The defence of my PhD dissertation (Subject of innovation, or: how to redevelop “the patient” with technology) has been scheduled for December 20, 10.00 AM. The defence will take place at the Academy building (picture to the left). As to provide a bit more information on the contents of the dissertation, I printed an abstract below (in both English and Dutch). Parts of the thesis were published in journals, or conference proceedings. These can be found in the publications section. Slides of a presentation that I held on the dissertation once can be found here.

Abstract

People are shaped in many ways: as subject of scientific inquiry, as part of a political category or in relations with others. Alternatively, they shape themselves. Michel Foucault examined such ways of ‘subjectivation’: the manner in which the human ‘subject’ is formed. He is most famous for his work on the role of surveillance in society. Contemporary critics argue that the surveillance he describes was only possible in the industrial era, in which people were often confined to closed spaces: schools, factories or hospitals. With the coming of the information era, however, the surveillance model is said to be defunct. People are much more distributed, to name just one distinction.

One way of assessing the value of Foucault’s work for present-day questions is to examine how ‘subjectivation’ relates to technology. His work on neoliberalism provides a starting-point. We do need to look further though, for example at Bruno Latour’s work. He claims that technologies are to people what ‘plug-ins’ are to the internet. The web is personalised by installing different plug-ins, add-ons or apps. Similarly, our subjectivity is shape by the technologies with which we engage. Question is how this turns out in practice.

Michel Foucault, 1926-1984

In order to take such a practical angle at these philosophical questions, this study examines the case of healthcare innovation. It articulates how patients are shaped in relation to technology. Technology is placed in a particular context when it is drawn into a discussion about innovation. The Dutch Electronic Health Record and the Personal Healthcare Budget are political designs that aim to foster innovation. Both policies started mid-1990s and were nearly abolished in 2011. What happened over the course of these one and a half decades?

Apart from these two policies, the study also covers other innovation-related developments in Dutch healthcare: the so-called Diagnosis Treatment Combinations, functional description techniques for health insurances, the Quality-Adjusted Life Years calculation and medical chat rooms.

It ends by examining the possibilities of democratising healthcare innovation, by investigating the example of ‘Living Labs’. These are local or regional platforms in which people are in some way involved in innovation processes. Just like for the different policies, the crucial question is: which role is attributed to the patient?

Nederlandse versie

De verdediging van mijn proefschrift (Subject of innovation, or: how to redevelop “the patient” with technology) staat op de agenda voor 20 december 20 om 10.00 ‘s ochtends. Het zal plaatsvinden in het Academie gebouw (zie het plaatje links boven). Om een beetje meer informatie te geven over de inhoud van het proefschrift heb ik hieronder een hele korte samenvatting gemaakt, met mogelijkheid om door te klikken naar Wikipedia. Delen van het proefschrift zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of proceedings van conferenties. Deze zijn te vinden in de publications sectie. De slides van een presentatie die ik ooit over het proefschrift heb gehouden zijn hier te vinden.

Samenvatting

Mensen worden op verschillende manieren gevormd: als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, als deel van een politieke categorie of in relaties met anderen. Het alternatief is dat ze zichzelf vormgeven. Michel Foucault onderzocht dit soort vormen van ‘subjectivering’: de manieren waarop het menselijk ‘subject’ wordt gevormd. Hij is het bekendst voor zijn werk over de rol van toezicht in de samenleving. Hedendaagse critici stellen dat het toezicht dat hij beschrijft alleen mogelijk was in het industriële tijdperk, toen mensen nog vaak werden samengebracht in afgesloten ruimtes: scholen, fabrieken of ziekenhuizen. Met de komst van de informatiemaatschappij zou het toezichtmodel geen stand meer houden. Mensen zijn nu meer verspreid, om maar iets te noemen.

Bruno Latour, 1947-present

Een manier om de waarde van Foucault’s werk voor hedendaagse vraagstukken te bepalen is door te onderzoeken hoe ‘subjectivering’ verband houdt met technologie. Zijn werk over het neoliberalisme vormt hiervoor een aanknopingspunt. Toch moeten we verder kijken, bijvoorbeeld naar het werk van Bruno Latour. Deze claimt dat technologieën voor mensen zijn wat ‘plug-ins’ voor het internet zijn. Het web wordt gepersonaliseerd door verschillende plug-ins, add-ons of apps te installeren. Op vergelijkbare wijze wordt onze subjectiviteit gevormd door de technologieën waarmee we omgaan. Het is de vraag hoe dit in de praktijk uitpakt.

Om op een dergelijke praktische manier naar dit soort filosofische vragen te kijken wordt in dit onderzoek zorginnovatie als voorbeeld genomen. Zo wordt zichtbaar hoe patiënten worden gevormd in relatie tot technologie. Technologie wordt in een specifieke context geplaatst als het in een discussie over innovatie wordt genoemd. Het Nederlandse Elektronische Patiëntendossier en het Persoonsgebonden Budget zijn politieke ontwerpen die worden geacht innovatie te bevorderen. Beide beleidsontwikkelingen begonnen rond de helft van de jaren ’90 en werden nagenoeg stopgezet in 2011. Wat gebeurde er in de loop van dit anderhalf decennium?

Behalve naar deze twee beleidsterreinen gaat het onderzoek nog in op andere innovatiegerelateerde ontwikkelingen in de Nederlandse zorg: de Diagnose Behandel Combinaties, de functiegerichte omschrijving van zorgverzekeringen, de zogenaamde Quality-Adjusted Life Years berekening en de medische chat rooms.

Het onderzoek eindigt met het bestuderen van de mogelijkheden om zorginnovatie te ‘democratiseren’, door te kijken naar het voorbeeld van ‘Living Labs’. Dit zijn lokale of regionale platforms waarin mensen op de één of andere manier worden betrokken bij innovatieprocessen. Net als voor de genoemde beleidsterreinen geldt ook hier dat de cruciale vraag is: welke rol wordt aan de patiënt toegekend?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s